Architektur- und Museumsroute AT-CZ

Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezka


Aufgaben und Ziele


Úkoly a cíle


Ziele des Projekts


Cíle projektu


MAK und MG entwickeln als erfahrene Museums- und Ausstellungspartner den thematischen Inhalt der neuen Kulturroute. Über 4 temporäre und 1 Dauerausstellung verbunden mit didaktischen Programmen sollen ausgewählte Ressourcen im Bereich des Architekturerbes in AT und CZ der Öffentlichkeit zugänglich machen.


Obě instituce, MAK i MG, mají v oblasti muzejní práce a příprav společných výstav dlouholeté zkušenosti, které využijí při přípravě kulturní stezky a krátkodobých výstav, doprovodného programu a dalších výstupů projektu. Vytvoří odpovídající rámec informací, které umožní veřejnosti poznat kulturní a architektonické dědictví v Rakousku i České republice.

Das Europaforum Wien als Partner im Projekt hat einen Beirat aus Tourismusexperten installiert, der die Aufgabe hat, die Entwicklung der neuen Kulturroute mit den regionalen Tourismuskonzepten abzustimmen, Marktforschungsdaten zur Verfügung zu stellen und bei jenem Teil der Öffentlichkeitsarbeit/Werbung zu beraten, der über die übliche Ausstellungsbewerbung von Museen hinausgeht, um die neue transnationale Kulturroute als Gesamtheit an Experten und die Öffentlichkeit zu kommunizieren.

Europaforum Wien zajistí odborníky na cestovní ruch, zaměří se na rozvoj nové kulturní stezky v souladu s regionálními turistickými koncepcemi, poskytne údaje z průzkumu trhu a bude provádět práce spojené s propagací a popularizací, které přesahují možnosti muzeí poskytovat informace v rámci běžné propagace výstavního projektu. Bude rovněž prezentovat novou kulturní stezku v mezinárodním kontextu (reklama a PR jednotlivých výstav zůstane v kompetenci jednotlivých muzeí).

Über den internationalen Museumsverbund der ICOM-ICDAD, als dessen Präsident der MAK-Projektleiter Dr. Rainald Franz derzeit tätig ist, wird die Entwicklung der neuen Kulturroute und ihre schrittweise Vermarktung mit einer internationalen Gruppe von einschlägigen Experten/Multiplikatoren rückgekoppelt. Die Tourismuszentrale - Südmähren übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit und Werbung in CZ und die lokalen Marketingagenden in der Region und wird für die Weitergabe der Informationen an Reisedienstleister und Tourismusstellen in Südmähren und Vysočina sorgen. Das Europaforum Wien bringt im Projekt seine Fachexpertise im Bereich (Kultur-)Tourismus ein und wird Schnittstelle zu einer Vielzahl von tourismusrelevanten Einrichtungen im CENTROPE Raum (Entwicklungsschwerpunkt "Kultur & Tourismus" mit Vertretern aus Südmähren, Niederösterreich, Wien, Burgenland, der Westslowakei mit Bratislava und Trnava und dem nordwestlichen Ungarn mit Györ, Sopron und Szombathely).

Mezinárodní rada muzeí a galerií ICOM-ICDAD, jejíž současný prezident je vedoucí tohoto projektu za MAK Dr. Rainald Franz poskytne pro rozvoj kulturní stezky a postupné uplatňování na trhu zpětnou vazbu skupiny expertů. Centrála cestovního ruchu (CCR) se soustředí na oslovení veřejnosti, reklamu v CZ, marketing v rámci regionu a bude předávat informace pracovníkům cestovních kanceláří a na turisticky exponovaná místa na jižní Moravě a Vysočině. Europaforum Wien zajistí odborné expertízy oboru kulturní turistiky a bude styčným bodem řady směrů rozvoje cestovního ruchu v CENTROPě (centrum rozvoje "Kultury a turismu" pro jižní Moravu, dolní Rakousko, Vídeň, Burgenland, západní Slovensko a Bratislavu s Trnavou, severozápadní Maďarsko a Györem, Soproňí a Szombathely).

 

 


Zielgruppen und Wirkungen des Projekts auf die Zielgruppen


Cílové skupiny a dopad projektu na cílové skupiny


Das Projekt richtet sich unmittelbar an Menschen, die sich für Architektur, Raumkunst und Design des frühen 20. Jahrhunderts interessieren. Das Projekt wird das schon vielfältige Kulturangebot der Großstädte (Wien und Brünn) in der Fläche vervollständigen, und inhaltlich einen Bogen zwischen Kaiserzeit und Moderne spannen. Dabei bietet das Projekt auch jenem Personenkreis, der selten oder nie Museen besucht, eine neue Sicht auf die erfolgreiche grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen CZ und AT im Kultur- und Architekturbereich noch vor dem Zweiten Weltkrieg: Das Projekt präsentiert Architektur- und Designergebnisse, die von diesem Grenzraum aus wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der internationalen Architektur und des Designs der Moderne zu spannen. Das Projekt ist wichtig für das kulturelle und touristische Angebot und erhöht langfristig die Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen und damit die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region.


Cílovou skupinou projektu je okruh lidí zajímajících se o kulturu, architekturu, interiér a design počátku 20. století. Projekt doplní širokou kulturní nabídku obou hlavních měst (Vídeň, Brno) mimo jejich centra a svým obsahem spojí dobu císařství s modernou. Současně bude přínosem i pro ty, kteří muzea navštěvují málo nebo vůbec. Jedním z cílů projektu je navázat na úspěšnou spolupráci přesahující hranice států, která zde existovala už před druhou světovou válkou a představit směry v kultuře, architektuře a designu, které se v tomto prostoru zrodily. Projekt významně obohatí kulturní a turistickou nabídku této oblasti a dlouhodobě zvýší poptávku po nabídce kulturních a turistických služeb, čímž v neposlední řadě ovlivní i růst pracovních příležitostí regionu.

 

 


Synergien


Vztah k dalším aktivitám


Seit 2005 haben MAK und MG – u. a. mit Unterstützung des Österreichischen Kulturforums und der EU Programme Interreg IIIa und Culture 07-13 – regelmäßige Events zu Design und Architektur in Brtnice/CZ, Wien und Brünn organisiert und grenzübergreifend angeboten. Davon haben vor allem die regelmäßigen Besucher von MAK und MG sowie einschlägig interessierte Studentengruppen Gebrauch gemacht. In den Vorprojekten sind auch Grenzen sichtbar geworden, die sich den beteiligten Museumspartnern stellen, da die grenzübergreifende Besucherstruktur verhältnismäßig wenige internationale Touristen aufweist, die beide Regionen während ihres Aufenthalts besuchen. Das Einreichprojekt wurde im Einklang mit dem Wiener Tourismuskonzept 2015 entwickelt, um mit einem attraktiven Kulturroutenkonzept, einem gezielten Ausstellungs-/Veranstaltungsmanagement und einem besonderen Kommunikationsmix ein touristisch besonders attraktives, internationales Nischenpublikum ("cultural multipliers") anzusprechen.


Od roku 2005 organizuje MAK a MG v Brtnici, Vídni a Brně – mimo jiné s podporou Rakouského kulturního fóra, programů EU Interreg IIIA a Culture 07-13 – pravidelné programy o designu a architektuře, které překračují geopolitické hranice. Nabídku využívají především pravidelní návštěvníci MG a MAK, dále studenti příslušných oborů. Předchozí projekty však nepřesáhly určité limitující hranice, které byly dány specifickými možnostmi zúčastněných partnerů. Ve struktuře návštěvníků obou muzejních institucí jsou poměrně nevýrazně zastoupeni zahraniční turisté, byť oba regiony vcelku často navštěvují. Připravovaný projekt je proto rozvíjen v souladu s koncepcí Wiener Tourismus 2015 a usiluje o vytvoření atraktivní kulturní trasy, kterou naplní turisticky výjimečně atraktivní akce pro široké mezinárodní publikum, specialisty i novináře.

 

 


Projektergebnisse


Výstupy projektu


Marktforschung und Zielgruppenprofil für das JHM und 4 bis 5 weiteren "Landmarks der modernen Architektur" in Nordostösterreich, Südmähren und Vysočina. Zielgruppenbezogene Promotion und Kommunikation (Werbung, Direct Mail, Events). Best Practice in der Kommunikation mit und der Zugänglichkeit für die Zielgruppe. Ausgetestete Reisepackages für Kulturinteressierte (Best Practice). Durchführung/Promotion von 5 Ausstellungen (mit Folder, Plakat, PR, Eröffnungsevent) in Verbindung mit den regionalen Tourismusplänen: 3 temporäre Ausstellung im JHM in Brtnice/CZ (jeweils: Juni bis Ende Oktober), 1 permanente JH Ausstellung in der MG (1 Raum) in Brünn, 1 große Themenausstellung im Wiener MAK mit Präsentation der AT-CZ Kooperation, didaktische Programme zu den JH-Ausstellungen, Besucherguide in CZ, DE, EN und sicherheitsrelevante Verbesserungen im JHM. Online Präsentation des JHM mit Projektpräsentation und Bezug auf die neue Kulturroute (Konzept für virtuelle Gesamtpräsentation).


V rámci projektu partneři provedou průzkum trhu a stanoví profily cílových skupin návštěvníků MJH, vlastní vily D. Jurkoviče a dalších 4 až 5 výjimečných staveb moderní architektury a umění, které se nacházejí v Rakousku a České republice podél nové kulturní stezky. Propagace a komunikace v podobě reklamních akcí, přímého oslovení a dalších aktivit bude orientována na konkrétní cílové skupiny tak, aby byl výsledný efekt maximální. Výstupním produktem projektu budou vyzkoušené a osvědčené cestovní balíčky pro zájemce o kulturu (Best Practise). V rámci projektu bude uvedeno pět výstav, které budou ve spojení s regionálními turistickými plány propagovány formou skládaček, plakátů, PR, vernisážemi a pod. Projekt nabídne 2 krátkodobé výstavy v MJH v Brtnici (pokaždé v termínu od června do konce října) a jednu stálou expozici přibližující tvorbu JH v prostorách MG (1 výstavní sál), 1 velkou tématickou výstavu v MAKu, jejíž součástí bude prezentace spolupráce AT-CZ. V rámci projektu proběhne řada výukových programů k výstavám o Josefu Hoffmannovi a přínosem bude také Průvodce v ČJ, NJ a AJ, zlepšení zabezpečení v MJH a on-line prezentace v MJH ve spojení s kulturní stezkou (Koncepce společné virtuální prezentace).

Das Projekt dieser tschechisch-österreichischen Museumskooperation fällt in den Rahmen des 50-jährigen Gründungsjubiläums der Mährischen Galerie in Brünn (2011) und des 150 Jahre Gründungsjubiläums des MAK in Wien (2013).

Jeho součástí bude i prezentace CZ-AT spolupráce v rámci výročí 50 let vzniku MG (2011) a výročí 150 let založení MAKu ve Vídni (2013).