Architektur- und Museumsroute AT-CZ

Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezka


5 Meilensteine


5 milníků


1. Meilenstein (Jahr 2011):
Vorbereitung der Marktforschung und Konzeptfeinausarbeitung


1. Milník (rok 2011):
Příprava průzkumu trhu a upřesnění jednotlivých témat obsažených v konceptu


2. Meilenstein (Jahr 2012):
Marktforschung und Durchführbarkeit


2. Milník (rok 2012)
Průzkum trhu a realizovatelnost


3. Meilenstein (Jahr 2013):
Präsentation und Bewerbung der neuen Kulturroute


3. Milník (rok 2013):
Prezentace nové kulturní stezky


4. Meilenstein (bis Projektende 31.12.2013):
Öffentlichkeitsarbeit


4. Milník (do konce projektu 31.12.2013):
Veřejně činná práce (public relations)


5. Meilenstein (gesamte Projektlaufzeit):
Projektmanagement


5. Milník (celková doba trvání projektu):
Řízení projektu

 
 

1. Meilenstein (Jahr 2011):
Vorbereitung der Marktforschung und Konzeptfeinausarbeitung

1. Milník (rok 2011):
Příprava průzkumu trhu a upřesnění jednotlivých témat obsažených v konceptu


Beschreibung:


Popis:

Die Museumspartner implementieren hierzu Kulturevents in Wien, Brünn und Brtnice/CZ. Mit Unterstützung der beiden Tourismuspartner werden aktuelle Tourismusdaten gesammelt und Testbefragungen bei den Besuchern und einer internationalen Peergroup (ICDAD und deren Museumsbesucher) durchgeführt. Kontakte zu Eigentümern und Betreibern relevanter Kulturgüter in CZ und AT werden aufgenommen.

Příprava průzkumu trhu a upřesnění jednotlivých témat obsažených v konceptu: partneři (muzea) implementují program kulturních akcí ve Vídni, Brně a Brtnici. S podporou obou partnerů oblasti turismu shromáždí aktuální data a připraví testovací dotazníky pro běžné návštěvníky i pro specialisty (ICDAD - muzejní návštěvníci). Budou shromažďovány kontakty na vlastníky a provozovatele odpovídajících kulturních objektů v CZ a AT.

Ziel ist die Vorbereitung einer großen Marktuntersuchung und die Sichtung von Gebäuden/Sammlungen, die als Destinationen der geplanten Kulturroute geeignet sind.

Cílem je příprava důkladného průzkumu trhu a soupis staveb/sbírek, které jsou plánovány jako vhodné destinace Kulturní stezky.


Ergebnisse:


Výstupy:

a) Geplante Events:

a) plánované kulturní akce:

1) Juni-November 2011: Saisonausstellung im JHM in Brtnice mit dem Titel "Josef Hoffmann – Oswald Oberhuber. Allgestaltung und Entwurf".

1) červen-listopad 2011: Výstava v MJH v Brtnici "Josef Hoffmann – Oswald Oberhuber. Vůle k celku".

2) Ausstellungskommunikation in AT und CZ (Folder, Katalog, Poster, PR und Direct Mail).

2) Propagace výstavy v AT a CZ (leták, katalog, plakát, PR, přímé e-maily).

3) Eröffnungsevent, didaktisches Programm während der Saisonausstellung, Abschlussevent - im JHM.

3) vernisáž, pedagogické programy v průběhu výstavy, derniéra – slavnostní zakončení výstavní sezóny.

4) Eröffnung der Villa Jurkovič in Brünn.

4) otevření Jurkovičovy vily v Brně.

b) Ergebnisse und Erfahrungen aus einer Testbefragung (50-70 befragte Personen).

b) vyhodnocení zkušeností a výsledků z dotazníku (50-70 dotázaných osob).


Aufgaben MAK:


Aktivity MAK:

a) MAK (ko-)kuratiert und bereitet die Ausstellung "Josef Hoffmann – Oswald Oberhuber" im JHM in Brtnice vor und stellt die Ausstellungsobjekte inklusive Transport, Versicherung, Auf- und Abbau zur Verfügung.

a) MAK zodpovídá za odbornou přípravu výstavy "Josef Hoffmann – Oswald Oberhuber" v MJH v Brtnici, výběr výstavních předmětů, zajištění jejich transportu, pojištění, instalace a deinstalace.

b) MAK übernimmt - in Abstimmung (PP01) - die grafische und textliche Gestaltung von Ausstellung und Kommunikation der Ausstellung (Ausstellungsfolder, -plakat, Einladungsmail).

b) MAK přebírá - s vědomím MG (PP01) - grafické a práce, přípravu textů výstavy a propagačních materiálů (výstavní leták, plakát, emailové pozvánky).

c) MAK kommuniziert die Ausstellung in AT und über den Expertenverbund der ICDAD - International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design.

c) MAK propaguje výstavu v Rakousku a s využitím podpory skupiny expertů ICDAD (Mezinárodní rada muzeí užitého umění a designu).

d) MAK nimmt aktiv an den Veranstaltungen im JHM ein.

d) MAK se aktivně účastní doprovodného programu MJH.

e) MAK erstellt in Kooperation mit PP 02 und einem Markforschungsinsitut als Untervertragsnehmer einen Fragebogen, der bei Besuchern des MAKs in Wien, bei Nichtmuseumsbesuchern und bei ausgewählten Experten der ICDAD getestet wird.

e) MAK připraví ve spolupráci s Europaforem (PP02) a nějakým institutem pro výzkum trhu (subdodavatel), dotazník pro návštěvníky MAKu i pro osoby, které muzea běžně nenavštěvují a experty ICDAD.


Aufgaben MG:


Aktivity MG:

a) Kooperation bei der Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung "Josef Hoffmann – Oswald Oberhuber" in Brtnice: Inhaltliche Zusammenarbeit mit Betreuung der CZ Sprachversion, technischer Support (Installation, Technik, Transport, Ausstellungseröffnung u.a.), Begleitprogramme (Vorträge, Workshops, Museumsnacht u.a.).

a) Podíl na zajištění výstavy Josef Hoffmann – Oswald Oberhuber: tvorba obsahu, kontrola překladů do ČJ, technická podpora (instalace, technika, doprava, vernisáž ad.), doprovodné programy (přednášky, workshopy, muzejní noc ad.).

b) Vorbereitungen der Kulturroute (Information von und Kontaktaufnahme mit anderen Museen zwecks Zusammenarbeit (z.B. Museum der Stadt Brünn, Mährisches Landesmuseum, Alfons Mucha Museum in Ivančice, Gustav Mahler Haus in Jihlava etc.), gemeinsame Treffen und Workshop in CZ.

b) Přípravy kulturní stezky - oslovení spolupracujících muzeí (např. Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Muzeum Alfonse Muchy v Ivančicích, Dům Gustava Mahlera v Jihlavě nebo jiné), společné setkání v CZ, příprava podkladů.

c) Unterstützung von MAK und Tourismuszentrale bei Konzept und Pre-Test der Marktforschung in CZ. Betreuung der PR für die entsprechenden Projektoutputs und Kommunikation der Ausstellung in CZ.

c) Podpora MAKu a CCR v přípravě koncepce a zkušebního testu průzkumu trhu v CZ. Podpora PR odpovídajících výstupů a propagace výstavy v CZ.


Aufgaben Europaforum:


Aktivity Europaforum:

a) Europaforum bereitet aktuelle Tourismusdaten aus der CENTROPE Region für das Projekt auf.

a) Europaforum připraví pro projekt aktuální data o cestovním ruchu v regionu CENTROPa .

b) Europaforum Wien berät/unterstützt das MAK bei der Marktforschung (Konzept, Pre-Test, Zusammenarbeit mit Marktforschungsdienstleisters).

b) Europaforum Wien poskytne poradenskou podporu pro MAK při přípravě průzkumu trhu (koncepce, zkušební test, vypsání a výběr firmy na provedení průzkumu trhu).


Aufgabe Tourismuszentrale - Südmähren:


Aktivity CCRJM:

a) Tourismuszentrale unterstützt das MAK bei der Marktforschung (Beratung und Pre-Test) in Tschechien.

a) Centrála cestovního ruchu podpoří MAK při průzkumu trhu (poradenství v Česku).

 
 

2. Meilenstein (Jahr 2012):
Marktforschung und Durchführbarkeit

2. Milník (rok 2012):
Průzkum trhu a realizovatelnost


Beschreibung:


Popis:

a) MAK informiert die Betreiber relevanter Architekturgüter/Sammlungen in Wien und Nordostösterreich und lädt sie zum Workshop nach CZ ein.

a) MAK bude informovat provozovatele vybraných architektonických a kulturních památek ve Vídni a severovýchodním Rakousku a pozve je na workshop do CZ.

b) Workshop mit den Eigentümern und Inhabern relevanter Architekturgüter in CZ und AT.

b) Workshop s majiteli a správci odpovídajících domů - kulturních památek v AT a CZ.

c) Ausschreibung, Beauftragung und Auswertung der Marktforschung.

c) Vypsání veřejné soutěže, pověření a vyhodnocení průzkumu trhu.

d) Kontakt/Vereinbarungen mit relevanten Kulturerbemanagern/-institutionen in Südmähren, Vysočina und Nordostösterreich.

d) Kontakty a uzavření smluv s příslušnými kulturnímu manažery/kulturními institucemi na jižní Moravě, Vysočině a v severovýchodním Rakousku.

e) Ausarbeitung einer Feasibility Studie zu den ausgewählten Destinationen der neuen Kulturroute.

e) Vypracování studie proveditelnosti pro vybrané destinace nové kulturní stezky.

f) Einbindung von (Kultur-)Reisedienstleistern mit Testreisen entlang der geplanten Kulturroute (mit Informationsmaterial in EN, CZ und DE, zusätzliche weitere Sprachen sind möglich).

f) Zapojení služeb oblasti cestovního ruchu během zkušebních cest na připravované kulturní stezce. (distribuce informačního materiálu v AJ, CJ a NJ, eventuelně dalších jazycích).

g) Durchführung einer Ausstellung (Mai bis November) im JHM in Brtnice mit Ausstellungskommunikation.

g) Zajištění výstavy (květen-listopad) v MJH v Brtnici včetně propagace výstavy.

h) Ausschreibung an Marketingdienstleister zur Erstellung eines Kommunikationskonzeptes.

h) Vypsání veřejné soutěže na zajištění marketingu k přípravě koncepce propagace.

i) Vorbereitung einer permanenten JH Ausstellung in der Mährischen Galerie in Brünn.

i) Příprava expozice JH v MG v Brně.

j) Präsentation mit Einbindung weiterer Destinationen der neuen Kulturroute.

j) Představení nové kulturní stezky ve spolupráci s představitelů dalších destinací.


Ergebnisse:


Výstupy:

a) Marktuntersuchung.

a) Průzkum trhu.

b) Feasibility-Studie (Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, didaktische und touristische Infrastruktur der Destinationen).

b) Studie proveditelnosti (dosažitelnost, přístupnost, vzdělávací efekt, turistická infrastruktura jednotlivých destinací).

c) JH-Dauerausstellung in Brünn.

c) Expozice JH v Brně.

d) Saisonausstellung in Brtnice mit Begleitveranstaltungen und Ausstellungskommunikation in AT und CZ.

d) Výstava v Brtnici, doprovodný program a propagace v AT a CZ.

e) Kooperation mit weiteren Institutionen, die themen-relevantes Kulturerbe in der Region verwalten.

e) Spolupráce s dalšími institucemi, které pečují v regionu o dědictví moderny.


Aufgaben MAK:


Aktivity MAK:

a) Vorbereitung und Durchführung einer Ausschreibung und Beauftragung eines MAFO-Dienstleisters.

a) Příprava a vypsání výběrového řízení a poptávky firmy zajišťující průzkum trhu.

b) Vorbereitung einer Ausschreibung für Kommunikations-/ Werbedienstleistung.

b) Příprava výběrového řízení na propagaci (PR služby).

c) Vorbereitung einer Ausstellung für das JHM (siehe Punkte a-d in Meilenstein 1). Das Thema wird Anfang 2012 ausgewählt.

c) Příprava výstavy v MJH (viz Milník 1, body a-d). Výběr tématu proběhne na počátku 2012.

d) Suche, Auswahl, Zusammenarbeit und Unterstützung (Informationsmaterial, Teilnahme von Multiplikatoren) von Kulturreisen entlang der Kulturroute über einen oder mehrere professionelle Reiseveranstalter

d) Shromáždění podkladů, výběr, spolupráce a podpora (propagační materiály, účast médií) o kulturní turistice podél kulturní stezky od jedné nebo několika profesionálních cestovních kanceláří.

e) Vertragliche Einbindung von und Zusammenarbeit mit österreichischen Institutionen entlang der Kulturroute, die aktiv teilnehmen wollen.

e) Uzavření smluv o spolupráci s rakouskými institucemi podél kulturní stezky, které se budou chtít aktivně účastnit.


Aufgaben MG:


Aktivity MG:

a) Kooperation bei Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung 2012 in Brtnice und Kommunikation der Ausstellung und der Ausstellungsveranstaltungen in CZ (siehe Meilenstein 1).

a) Spolupráce na přípravě a realizaci výstavy v Brtnici (2012), propagace výstavy a doprovodného programu v CZ (viz Milník 1).

b) Vorbereitungsarbeiten zur permanenten JH Ausstellung in der MG in Brünn (Recherche, Kommunikation mit den Eigentümern der Ausstellungsobjekte, Verzeichnis der Exponate, Beschaffung von Exponaten, Konservierung und Restaurierung, Herstellung von Faksimilien u.a.).

b) Příprava stálé expozice JH v MG v Brně (průzkum, komunikace s majiteli exponátů, seznam exponátů, získání exponátů, konzervace a restaurování, výroba faksiminií ad.).

c) Planung des architektonischen Entwurfs und der Audio-Videotechnik; grafisches Konzept.).

c) Architektonický návrh, audio a video technika, grafické práce.

d) Identifikation und vertragliche Einbindung der Kulturroutenpartner in CZ. Recherche und Sichtung der vorhandenen historischen Unterlagen (Texte, Fotografien u.a.) zu den Architekturgütern und Objekten.

d) Vytipování a zahájení komunikace s předpokládanými partnery kulturní stezky v CZ. Výzkum a výběr stávajících podkladů (texty, fotky ad.) k jednotlivým architekonickým a kulturním objektům.

e) Vorbereitung der Unterlagen für die Präsentation der Kulturroute im Web (Recherche und Erstellung der Texte, Abbildungen, technische Spezifikation u.ä.).

e) Příprava podkladů prezentace kulturní stezky na webu (výzkum, vytvoření textů, obrázky, technická specifikace ad.).


Aufgaben Europaforum:


Aktivity Europaforum:

a) Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung "Marktforschung".

a) Spolupráce na přípravě a vypsání výběrového řízení na „průzkum trhu“.

b) Einbringung fachlicher Expertise bei der Bewertung der MAFO-Ergebnisse.

b) Získání odborné expertízy při prověření výsledků průzkumem trhu.

c) Information relevanter Einrichtungen im CENTROPE Raum zum Projekt und der geplanten Kulturroute.

c) Informování o míře vybavenosti v prostoru CENTROPy týkající se projektu plánované kulturní stezky.

d) Netzwerken und Workshops mit tourismusrelevanten Einrichtungen der CENTROPE Gruppe.

d) Síť míst s odpovídající turistickou vybaveností a workshopy pro účastníky z CENTROPy.

e) Vergleichende Feasibility-Studie bezüglich der tatsächlichen Attraktivität und Zugänglichkeit einzelner Destinationen und Zusammenstellung von Best-Practice aus schon bestehenden Kulturrouten in Europa.

e) Studie proveditelnosti popisující míru atraktivity, dostupnost jednotlivých destinací a vytvoření balíčku Best-Practise na základě zkušeností z existujících kulturních stezek.


Aufgaben Tourismuszentrale - Südmähren:


Aktivity CCRJM:

a) Unterstützung der Marktforschung bei Durchführung in CZ und bei der Auswertung.

a) Podpora průzkumu trhu a provedení v CZ a vyhodnocení.

b) Unterstützung bei der Kommunikation und der Zusammenarbeit mit relevanten Institutionen entlang der neuen Kulturroute in CZ.

b) Podpora propagace a spolupráce s relevantními institucemi podél nové kulturní stezky v CZ.

c) Unterstützung von Reiseveranstaltern auf lokaler Ebene in CZ.

c) Podpora cestovních kanceláří na místní úrovni v CZ.

 
 

3. Meilenstein (Jahr 2013):
Präsentation und Bewerbung der neuen Kulturroute

3. Milník (rok 2013):
Prezentace nové kulturní stezky


Beschreibung:


Popis:

Das Konsortium wird von Mai bis Oktober 2013 eine breit angelegte Kommunikationskampagne durchführen (PR, Werbung, Direct Mail an Museumsbesucher in AT, CZ und anderen Ländern und Museumsexperten der ICDAD) für Ausstellungen und den Besuch des JHM, des MAK, der MG und 4 weiteren Destinationen in AT und CZ (Villa Tugendhat in Brünn, Alfons Mucha Haus in Ivančice, Gustav Mahler Haus in Jihlava and Leoš Janáček Haus in Brünn oder andere) werben. Die Kampagne soll in die internationale Jubiläumskommunikation "150 Jahre MAK" eingebunden werden. Zeitgleich wird in CZ und AT die neue Kulturroute auf nationaler Ebene beworben. Es werden dazu themenrelevante Ausstellungen in Wien, Brtnice und in Brünn gezeigt. Das Projekt wird aktiv Reiseveranstalter unterstützen, die Besuchsprogramme anbieten und Fremdenführer vor Ort einbeziehen.

Spolupracující instituce zajistí v době od května do října 2013 rozsáhlou propagaci (PR, reklama, přímé e-maily návštěvníkům muzeí v AT, CZ a dalších zemích, odborným pracovníkům organizovaným v ICDAD) výstav a návštěv MJH, MAKu, MG a 4 dalších vybraných destinací v AT a CZ (Vila Tugendhat, Dům Alfonse Muchy v Ivančicích, Dům Gustava Mahlera v Jihlavě, dům Leoše Janáčka v Brně nebo jiné), které budou zahrnuty do propagace oslav výročí "150 let od založení MAKu". Zároveň stezku zpropagují na mezinárodní úrovni. Připraví výstavy ve Vídni, Brtnici a Brně. Projekt budou aktivně podporovat cestovní kanceláře a průvodci zahraničních turistů, které jej budou nabízet svým klientům.


Ergebnisse:


Výstupy:

a) Entwicklung / Präsentation / Kommunikation / Bewerbung der neuen Kulturroute.

a) Zpracování / prezentace / propagace / reklama nové kulturní stezky.

b) Themenrelevante Ausstellungen in AT und CZ.

b) Tématické výstavy v AT a CZ.

c) Best-Practice für Kulturreisen und Einbettung der Kulturroute in das Programmangebot von nationalen und ausländischen Kulturreiseveranstaltern.

c) Best-practise pro kulturní cesty a začlenění kulturní stezky do programové nabídky národních a mezinárodních kulturních cestovních kanceláří.


Aufgaben MAK:


Aktivity MAK:

a) Vorbereitung und Durchführung einer Ausschreibung und Beauftragung eines Kommunikationsdienstleisters (Werbeagentur).

a) Příprava a vypsání výběrového řízení a poptávky reklamní agentury.

b) Durchführung der Kommunikation über PR, Werbung, Direct Mail und Events in AT und im Ausland (Vereine von Museumsbesuchern und Adresslisten, die über den ICDAD-Verbund mit Direct Mail erreichbar sind).

b) Dokončení propagace (PR, reklama, přímé e-maily, doprovodné aktivity v AT a zahraničí (muzea a muzejní pracovníci, které osloví emaily rozesílané dle adresáře ICDAD).

c) Präsentation des Kulturthemas und der AT-CZ Zusammenarbeit in einer temporären Ausstellung in Wien

c) Představení projektu spolupráce AT-CZ na výstavě ve Vídni.

d) Vorbereitung einer Ausstellung für das JHM (siehe Punkte a-d in Meilenstein 1).Das Thema wird Anfang 2013 ausgewählt.

d) Příprava výstavy v MJH (viz Milníky a-d). Téma bude upřesněno na počátku roku 2013.

e) Zusammenarbeit und Unterstützung (Informationsmaterial, Multiplikatoren) von Kulturreisen entlang der Kulturroute über einen oder mehrere professionelle Reiseveranstalter.

e) Spolupráce a podpora (informační materiály, účast médií) kulturní stezky jedním nebo vice odborníky oblasti turismu.

f) Diskussion und Vorarbeiten für die Einrichtung/Nominierung eines institutionellen Trägers, der die neue Kulturroute nach Projektende betreuen wird.

f) Diskuse a přípravné práce pro výběr instituce, která převezme správu kulturní stezky.


Aufgaben MG:


Aktivity MG:

a) Kooperation bei der Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung 2013 in Brtnice mit Kommunikation der Ausstellung und der Ausstellungsveranstaltungen in CZ (siehe Meilenstein 1).

a) Podíl na zajištění sezónní výstavy 2013 v Brtnici, propagace, doprovodný program v CZ (viz Milník 1).

b) Endarbeiten für die permanente Ausstellung zu Josef Hoffmann (Texte, Fotos, Lektorat, Übersetzungen, grafische Arbeiten, Aufbau der Ausstellung, Installationen, Beleuchtung u.ä.) und

b) Realizace expozice JH v Brně (texty, obrazová dokumentace, korektury, překlady, grafické práce, zakoupení exponátů, konzervace a restaurování, stavba výstavy, instalace, osvětlení apod.)

c) Eröffnung der Ausstellung in Brünn (mit Eröffnungsveranstaltung und didaktischem Programm), Kommunikation der neuen Ausstellung.

c) a její otevření (vernisáž, doprovodný program), zajištění propagace expozice.

d) Regelmäßiger Kontakt mit den CZ-Kulturroutenpartnern.

d) Pravidelná setkávání se spolupracovníky.

e) Diskussion und Vorarbeiten für die Einrichtung / Nominierung eines institutionellen Trägers, der die neue Kulturroute nach Projektende betreuen wird.

e) Diskuze k možnosti výběru a navržení instituce, která by převzala kulturní stezku po skončení projektu.


Aufgaben Europaforum:


Aktivity Europaforum:

a) Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung "Kommunikation".

a) Spolupráce na přípravě a dokončení výběrového řízení "propagace".

b) Information relevanter Multiplikatoren im CENTROPE Raum.

b) Informace o multiplikátorech v rámci prostoru CENTROPy.

c) Qualitative Evaluierung der Wirksamkeit der Kommunikationsmaßnahmen im CENTROPE Raum (in Zusammenarbeit mit tourismusrelevanten Einrichtungen der CENTROPE Gruppe).

c) Kvalitativní evaluace efektivnosti propagačních opatření v prostoru CENTROPy (ve spolupráci s turistickými organizacemi skupiny CENTROPy.

d) Qualitative Evaluierung des Reiseangebots zu den Destinationen der neuen Kulturroute.

d) Kvalitativní evaluace turistické nabídky destinací kulturní stezky.

e) Einbringung fachlicher Expertise für das Follow-up des Projekts.

e) Vytvoření odborné expertízy pro přípravu navazujícího projektu.


Aufgaben Tourismuszentrale - Südmähren:


Aktivity CCRJM:

a) Kommunikation der neuen Kulturroute an eine breite Öffentlichkeit in CZ.

a) Představení nové kulturní stezky v CZ.

b) Unterstützung von Reiseveranstaltern und Kommunikation mit den touristischen Stakeholdern auf lokaler Ebene in CZ.

b) Podpora turistických kanceláří na místní úrovni v CZ.

 
 

4. Meilenstein (bis Projektende 31.12.2013):
Öffentlichkeitsarbeit

4. Milník (do konce projektu 31.12.2013):
Veřejně činná práce (public relations)


Beschreibung:


Popis:

a) Das Projekt wird online (EN/DE/CZ) präsentiert. Die Partner geben Kurzinfos und Links zur Projekthomepage. Ausführliche Info zu JH und Kulturroute werden online verfügbar gemacht. Für Interessenten der Kulturroute sind Informationen auch in Printform erhältlich.

a) Projekt bude představen on-line (AJ, NJ, ČJ). Partneři poskytnou stručné informace a linky na web projektu. Podrobné informace o JH a kulturní stezce budou k dispozici on-line. Pro zájemce o kulturní stezku budou informace dostupné také v tištěné formě.

b) Für ausgewählte CZ-Destinationen der neuen Kulturroute wird ein mehrsprachiger Besucherguide entwickelt. Text, Bild- und Audiomaterial sind mobil (Internet/Smartphone) abrufbar. Der Guide wird mehrsprachig angeboten. Für Inhalt und Betrieb ist die MG verantwortlich.

b) Pro vybrané destinace nové kulturní stezky v CZ bude vytvořen Průvodce (forma aplikace v mobilním telefonu, odpovídající jazykové mutace). Obsah (texty, obrazy, audiomateriál) zajistí MG a stanoví rámec pro následné technické řešení.

c) Breit angelegte Informationskampagne über die neue Kulturroute in AT und auf internationaler Ebene. Grundlage für die Wahl eines zielgruppengerechten Kommunikationsmix sind die MAFO-Ergebnisse aus M 2, aus denen dann das Kommunikationskonzept und der endgültige Medienplan entwickelt werden. Zur Durchführung werden professionelle Agenturen herangezogen.

c) Rozsáhlá informační kampaň o nové kulturní stezce v AT i v zahraničí. Výběr cílových skupin a způsobu komunikace bude vycházet z výsledků průzkumu trhu (Milník 2), které poskytnou podklady pro výběr způsobu propagace a vytvoření finální mediální strategie. Realizace bude zadána profesionální agentuře.

d) Die Kommunikation zu den einzelnen Ausstellungen ist bereits in den Meilensteinen 1-3 beschrieben.

d) Propagace jednotlivých výstav je popsaná v Milník 1-3.


Ergebnisse:


Výstupy:

a) Projekthomepage in Kombination mit der Online-Präsentation von Josef Hoffmann und der neuen Kulturroute.

a) Web projektu bude obsahovat informace o Josefu Hoffmannovi a nové kulturní stezce.

b) Funktionsfähiger, multimedialer Besucherguide für den tschechischen Abschnitt der Architektur - und Museumsroute in den Sprachversionen CZ, DE, EN, der über das Internet oder über Infopoints der MG vor Ort abrufbar ist.

b) Funkční multimediální Průvodce pro CZ část architektonické a muzejní stezky bude v ČJ, NJ a AJ jazykových verzích a dostupný přes internet nebo infopointy v MG.

c) Pressespiegel, Statistik/Belege und qualitative Evaluierung der Medienkampagne.

c) Ohlasy tisku, statistika výsledků a hodnocení kvality mediální kampaně.

d) Ausstellungsfolder, Pressekonferenz, PR-Texte, Pressespiegel, Direct-Mail-Einladungen, Publikumsveranstaltungen (z.B. Eröffnungsevents).

d) Folder k výstavě, tisková konference, PR texty, ohlasy v tisku, pozvánky přímými e-maily, akce pro veřejnost (např. Vernisáž).


Aufgaben MAK:


Aktivity MAK:

a) Expertise und Unterstützung bei der inhaltlichen Erstellung von Text-, Bild- und Audioinformation.

a) Expertíza a podpora při utváření obsahu textů a výběru obrázků a videí.

b) Einbindung weiterer Destinationen in das Informationsangebot.

b) Připojení dalších destinací pro nabídku informací.

c) Endfertigung der deutschsprachigen Version.

c) Dokončení německých verzí.

d) Projekthomepage.

d) Web projektu.


Aufgaben MG:


Aktivity MG:

Abgesehen von der Kommunikation aller Projektausstellungen in Tschechien (Meilensteine 1-3) ist die MG in Recherche, Vorbereitung (Text-, Bild- und Audiomaterial) und Realisierung (inkl.Test in c) verantwortlich für:

Vedle propagace všech výstav projektu v CZ (Milníků 1-3) je MG v oblasti výzkumu, přípravy textového, obrazového a audio materiálu a realizace zodpovědná za:

a) Online-Präsentation zu Josef Hoffmann und der neuen Kulturroute im Internet (die Projekthomepage des MAK wird im Laufe des Projekts in diese Web-Applikation eingebunden).

a) on-line prezentaci JH a nové kulturní stezky na webu (přístup z homepage projektu, kterou vytvoří MAK).

b) Informations- und Werbematerial, das entlang der neuen Kulturroute in CZ vor Ort verteilt wird (Folder, Flugblätter, Besucherpass u.ä.)

b) informace, propagační materiál, který bude distribuován na místa podél kulturní stezky v CZ (foldery, letáky, cestovní pasy ad.).

c) Mobiler Besucherguide (die Sprachversion in DE wird vom MAK zugeliefert).

c) průvodce ve formě mobilní aplikace (NJ bude dodávat MAK).

Darüberhinaus wird die MG in Fachkontakten und in der regulären Öffentlichkeitsarbeit über das Projekt und den Projektfortschritt kommunizieren.

Mimo to zajistí MG propagaci projektu v jednotlivých fázích mezi odbornou i širokou veřejností.


Aufgabe Europaforum:


Aktivity Europaforum:

a) Projektkurzinformation auf http://www.europaforum.or.at mit Link zur Projekthomepage.

a) informace o projektu na http://www.europaforum.or.at s linkem na web projektu.


Aufgabe Tourismuszentrale - Südmähren:


Aktivity CCRJM:

a) Integration in andere Kultur-Informationsdienste (z.B. Mobile-Telefon-Applikation der Stadt Brünn).

a) Zapojení dalších kulturních a informačních služeb (např. Mobilní aplikace města Brna).

b) Aktualisierung der Informationen über neue Kulturprodukte auf Webseiten, die Zusammenarbeit mit Reisebüros und Partnern im Tourismus an der Entwicklung / Verbreitung der touristischen Angebote.

b) Aktualizace informací o nových kulturních produktech na webových portálech, spolupráce s cestovními kancelářemi a partnery v cestovním ruchu při přípravě turistických nabídek.

c) Projektkurzinformation auf http://www.ccrjm.cz mit Link zur Projekthomepage

c) Informace o projektu na http://www.ccrjm.cz s linkem na web projeku.

 
 

5. Meilenstein (gesamte Projektlaufzeit):
Projektmanagement

5. Milník (celková doba trvání projektu):
Řízení projektu


Beschreibung:


Popis:

Das Projektmanagement wird durch die vier Projektpartner unter der Federführung des Leadpartners durchgeführt. Der Projektleiter ist Dr. Rainald Franz, der schon Interreg- und EU-Culture-Projekte erfolgreich abgeschlossen hat. Das Managementteam wird unterstützt von einem erfahrenen Projektberater, Mag. Klaus Behrbohm, der die Zusammenarbeit zwischen MAK und MG schon in den Vorprojekten betreut hat. Die Tourismusbelange im Projekt werden durch einen Tourismusbeirat wahrgenommen, der durch das Europaforum Wien einberufen und betreut wird. Die Mitglieder des Steering Teams sind Experten aus tourismusrelevanten Institutionen des CENTROPE Raums (Arbeitskreis "Kultur und Tourismus") unter Hinzuziehung externer Experten. Aufgabe des Beirats ist es, den Projektfortschritt zu sichten, in ihren Institutionen bekannt zu machen und regelmäßig Feedback und Empfehlungen aus der Sicht des Tourismus an das Projektmanagement zu geben.

Řízení projektu vykonávají 4 projektoví partneři v souladu s Vedoucím partnerem. Vedoucí projektu je Dr. Rainald Franz, který již úspěšně zakončil projekty Interreg a Culture. Manažerský tým podporuje profesionální poradce Mag. Klaus Behrbohm, který se účastnil už předchozích společných projektů MAKu a MG. Zájmy turismu v projektu bude sledovat poradce, který bude angažovaný a dozorovaný Europaforem Wien. Členové řídícího týmu patří ke specialistům z předních institucí oboru turismu CENTROPy (specializace "Kultura a turismus") s doporučením externích expertů. Úkolem poradce je sledovat postup projektu, obeznamovat s ním zainteresované instituce a pravidelně poskytovat zpětnou vazbu a poskytovat doporučení projektovému managementu.


Ergebnisse:


Výstupy:

Effiziente, das heißt ergebnis-, termin- und kostenbewusste Durchführung des Projekts.

Efektivita - zodpovědné vedení projektu vzhledem k výsledkům, termínům a nákladům.

Berichte und Reporting auf der Grundlage der Fördervereinbarung.

Výkazy a zprávy na základě společných dohod.

4 bis 5 Sitzungen des Tourismusbeirats mit Bericht und Empfehlungen an das Projektmanagement.

4 až 5 setkání poradců oblasti turismu se zápisy a doporučeními pro vedení projektu.


Aufgaben MAK:


Aktivity MAK:

a) Leadpartner.

a) Vedoucí partner.

b) Ansprechstelle für den Tourismusbeirat.

b) Podklady pro poradce z oboru turismu.


Aufgaben MG:


Aktivity MG:

Als Projektpartner nominiert die MG einen verantwortlichen Koordinator, der für die Durchführung, Steuerung und das Reporting der MG-Projektteile zuständig ist. Die Koordinatorin nimmt - fallweise auch unter Beteiligung von anderen wissenschaftlichen und administrativen Mitarbeitern der MG - an der regelmäßigen Kommunikation im Konsortium teil.

MG pověří koordinátora, který zodpovídá za provádění, řízení a podávání zpráv o jednotlivých kapitolách projektu. Koordinátor - spolu s dalšími odbornými i administrativními pracovníky - se zúčastňuje pravidelných jednání.


Aufgaben Europaforum:


Aktivity Europaforum:

a) Projektpartner.

a) Projektový partner.

b) Koordiniert den Tourismusbeirat.

b) Koordinuje poradce z oboru turismu.


Aufgabe Tourismuszentrale - Südmähren:


Aktivity CCRJM:

a) Projektpartner.

a) Projektový partner.